Aktivity projektu

Názov aktivity 1.1. Analýza stavu využívania IKT a digitálnej gramotnosti, testovanie čitateľskej gramotnosti žiakov
Názov špecifického cieľa 1. Podpora využívania moderných technológií, zvyšovania digitálnej gramotnosti a rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov základnej školy
Cieľ aktivity Dopracovať analýzu súčasného stavu a potrieb školy, pedagógov a žiakov so zameraním na využívanie IKT a moderných didaktických pomôcok a materiálov vo vyučovacom procese, ako aj na  úroveň čitateľskej gramotnosti v rámci vyučovacích predmetov a jej rozvíjania.
Popis aktivity V aktivite 1.1. bude dopracované a detailne spracované hodnotenie aktuálneho stavu školy a jej potrieb, vrátane posúdenia stavu využívania IKT a moderných didaktických pomôcok a materiálov pedagógmi v rámci vyučovacieho procesu. Zároveň bude zrealizované hodnotenie žiakov so zameraním na úroveň digitálnej a čitateľskej gramotnosti a zadefinované ich vzdelávacie potreby v danej oblasti.
Metodológia aktivity V rámci navrhnutej metodológie aktivity budú využité moderné analytické a výskumné metódy, konkrétne:

- štúdium dokumentov  a pedagogickej dokumentácie školy

- analýza štatistík a ukazovateľov školy

- dotazníkový prieskum

- individuálne a skupinové rozhovory s pedagógmi a žiakmi

- testy a ich vyhodnotenie

- pozorovanie počas vyučovacieho procesu

- analýza – kvantitatívna a kvalitatívna

- hodnotenie a syntéza výstupov analýzy a pod.

 

Prenos know-how je zabezpečený prostredníctvom zapojenia externého konzultanta (konzultantov) – odborníkov v danej oblasti, ktorí v rámci realizácie aktivity využijú jednak svoje skúsenosti v oblasti výskumu, testovania a spracovania analýz, ako aj skúsenosti s podobnými aktivitami na iných školách v rámci Slovenska.

Výstupy aktivity Hlavným výstupom bude dokument Analýza súčasného stavu využívania IKT vo vyučovacom procese a digitálnej a čitateľskej gramotnosti žiakov, ktorý bude slúžiť ako východiskový materiál pre ďalšie aktivity projektu.
Zodpovedná osoba Metodik pre analýzu súčasného stavu školy

Koordinátor aktivity

 
 
Názov aktivity 2.1 Odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Názov špecifického cieľa 2. Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov prostredníctvom ďalšieho odborného vzdelávania pedagogických zamestnancov
Cieľ aktivity Zvýšenie kvality ľudských zdrojov školy, kvalifikácie a odborných vedomostí a zručností zamestnancov v nadväznosti na analýzu aktuálneho stavu školy ako predpoklad pre inováciu a modernizáciu vyučovacieho procesu s dôrazom na rozvoj čitateľskej gramotnosti v rámci všetkých vyučovacích predmetov a rozvoj digitálnej gramotnosti.
Popis aktivity Aktivita je zameraná na zvyšovanie odbornosti pedagogických zamestnancov školy s dôrazom na zvyšovanie kompetencií, využívanie IKT, tvorbu digitálnych obsahov pre vyučovanie a nástroje pre zvyšovanie čitateľskej gramotnosti.
Metodológia aktivity V rámci navrhnutej metodológie pre vzdelávacie aktivity budú využívané moderné interaktívne vzdelávacie a tréningové postupy. Školenia budú realizované dodávateľsky, nakoľko škola nevie v požadovanom rozsahu a kvalite zabezpečiť interné kapacity pre tento účel. Dodávka školení prostredníctvom odborníkov zároveň zabezpečí požadovanú kvalitu vzdelávania.

 

Prenos know-how je zabezpečený prostredníctvom zapojenia externých lektorov – odborníkov v danej oblasti, ktorí v rámci realizácie aktivity využijú jednak svoje odborné vedomosti a zručnosti v oblasti vzdelávania na základných školách a v oblasti ďalšieho odborného vzdelávania pedagogických zamestnancov, ako aj skúsenosti s podobnými aktivitami na iných školách v rámci Slovenska.

Výstupy aktivity Výstupom aktivity budú vyškolení učitelia, ktorí nadobudnú potrebnú odbornosť a zručnosti pre inováciu a modernizáciu vyučovacieho procesu, používanie IKT pri vyučovaní a tvorbu digitálnych didaktických materiálov a pomôcok.

 

Realizácia aktivity bude dokumentovaná prostredníctvom nasledovných výstupov:

- certifikáty o absolvovaní vzdelávania

- prezenčné listiny

- fotodokumentácia z absolvovaných školení

 

Zodpovedná osoba Koordinátor aktivity
Spôsob získavania spätnej väzby Získavanie spätnej väzby bude realizované najmä prostredníctvom:

- dotazníkov vyplnených účastníkmi vzdelávania

- hodnotiacich rozhovorov s účastníkmi vzdelávania

 

Získané údaje budú využité jednak ako podklad pre realizáciu ďalších aktivít, ale aj ako nástroj na úpravu obsahov a foriem vzdelávania. Za ich zhodnotenie a návrhy na zmeny budú zodpovední lektori v spolupráci s koordinátorom odbornej aktivity.

 
 
Názov aktivity 2.2 Budovanie siete a spolupráce s modernými základnými školami
Názov špecifického cieľa 2 Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov prostredníctvom ďalšieho odborného vzdelávania pedagogických zamestnancov
Cieľ aktivity Zvyšovanie odbornosti, zručností a kvalifikácie zamestnancov v nadväznosti na analýzu aktuálneho stavu školy prostredníctvom výmeny skúsenosti so základnými školami, vzájomného učenia sa a vzájomného poradenstva ako predpoklad pre inováciu a modernizáciu vyučovacieho procesu s dôrazom na rozvoj čitateľskej gramotnosti v rámci všetkých vyučovacích predmetov a rozvoj digitálnej gramotnosti.
Popis aktivity Aktivita je zameraná na zvyšovanie odbornosti pedagogických zamestnancov školy s dôrazom na zvyšovanie kompetencií, využívanie IKT, tvorbu digitálnych obsahov pre vyučovanie a nástroje pre zvyšovanie čitateľskej gramotnosti.
Metodológia aktivity Nadviazanie spolupráce a výmena skúsenosti s pedagógmi a školami v regióne.
Výstupy aktivity Výstupom aktivity budú zručnosti a skúsenosti zapojených učiteľov, ktorí prostredníctvom účasti na študijných cestách nadobudnú potrebné zručnosti pre inováciu a modernizáciu vyučovacieho procesu, používanie IKT pri vyučovaní a tvorbu digitálnych didaktických materiálov a pomôcok.

 

Realizácia aktivity bude dokumentovaná prostredníctvom nasledovných výstupov:

- správy zo služobných ciest,

- prezenčné listiny,

- vzorové didaktické materiály a postupy,

- fotodokumentácia.

Zodpovedná osoba Koordinátor aktivity 2.2
Spôsob získavania spätnej väzby Získavanie spätnej väzby bude realizované najmä prostredníctvom:

- dotazníkov vyplnených účastníkmi vzdelávania

- hodnotiacich rozhovorov s účastníkmi vzdelávania

 

Získané údaje budú využité jednak ako podklad pre realizáciu ďalších aktivít projektu, ale aj ako nástroj na úpravu obsahov a foriem vzdelávania (2.1).

Za ich vyhodnotenie a návrhy na zmeny bude zodpovedný koordinátor aktivity v spolupráci s externým konzultantom.

 
 
Názov aktivity 3.1 Modernizácia vyučovania na základnej škole
Názov špecifického cieľa 3. Modernizácia vyučovacieho procesu základnej školy zavádzaním nových foriem a metód vo vzdelávaní
Cieľ aktivity Inovovať a modernizovať kurikulá a výchovno-vzdelávací proces školy v súlade s analýzou potrieb a aktuálneho stavu so zameraním na využívanie IKT, moderných technológií a digitálnych didaktických pomôcok a rozvoj digitálnej a čitateľskej gramotnosti.
Popis aktivity Aktivita je priamo zameraná na inovácie a modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Jej súčasťou sú nasledovné činnosti:

 

1. Tvorba a inovácia kurikúl

 

2. Spracovanie metodík, nákup a spracovanie didaktických materiálov a pomôcok pre jednotlivé predmety

 

3. Spracovanie pedagogickej dokumentácie školy

 

Výstupom aktivity budú inovované a modernizované kurikulá, vybavenie školy a pedagógov IKT a modernými didaktickými pomôckami a materiálmi, a zároveň spracované metodiky a aktualizovaná celková pedagogická dokumentácia školy.

Metodológia aktivity Súčasťou tvorby a inovácií kurikúl budú štandardné procesy a postupy pri tvorbe obdobných dokumentov – pripomienkovanie, recenzie, schvaľovanie na úrovni vedenia školy, tlačou a distribúcia cieľovej skupine.
Výstupy aktivity Výstupom aktivity bude inovovaný Školský vzdelávací program pre ISCED 1 a ISCED 2 so špecifikáciou nových a inovovaných didaktických materiálov a systémovými nástrojmi.
Zodpovedná osoba Metodik pre aktivitu 3.1

Koordinátor aktivity 3.1

Spôsob získavania spätnej väzby Získavanie spätnej väzby bude realizované najmä prostredníctvom:

- dotazníkov

- záznamov z hodnotiacich rozhovorov

- záznamov z pracovných stretnutí


 
 
Názov aktivity 3.2. Pilotné overovanie inovovaného vzdelávacieho programu a nových didaktických prostriedkov
Názov špecifického cieľa 3. Modernizácia vyučovacieho procesu základnej školy zavádzaním nových foriem a metód vo vzdelávaní
Cieľ aktivity Vypracovať definitívnu podobu novej základnej pedagogickej dokumentácie školy.
Popis aktivity Aktivita bude spočívať v pilotnom overovaní inovovaných kurikúl a vytvorených didaktických materiálov a prostriedkov. Do pilotného testovania budú zapojení pedagógovia školy na oboch stupňoch základnej školy podľa aprobácie / vyučovaných predmetov a podľa ich zapojenia do tvorby jednotlivých predmetov. Cieľom aktivity je overiť využiteľnosť nových materiálov v praxi.
Metodológia aktivity Pilotujúci pedagógovia budú pripravovať samotné predmetové kurikulá a čiastočne aj hodnotiace nástroje a výkonové štandardy. V spolupráci s metodikmi rozpracujú rámcový návrh kurikula do pedagogickej dokumentácie, ktorá bude následne posúdená vedením školy a pripravia špecifikáciu didaktických prostriedkov, ktoré bude potrebné vytvoriť, inovovať alebo zakúpiť.
Výstupy aktivity Výsledky pilotného overovania inovovaných kurikúl a vytvorených didaktických materiálov budú zdokumentované najmä prostredníctvom nasledovných výstupov:

- používané didaktické materiály a prostriedky

- záznamy z pilotného testovania

- hodnotenie pilotného testovania

 

Zodpovedná osoba Metodik pre aktivitu 3.2

Koordinátor aktivity 3.2

Spôsob získavania spätnej väzby Získavanie spätnej väzby bude realizované najmä prostredníctvom:

- dotazníkov

- záznamov z pracovných stretnutí

- záznamov z pilotného testovania