Ciele projektu

“Názov projektu: Moderná škola pre život”

 

1. Podpora využívania moderných technológií, zvyšovania digitálnej gramotnosti a rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov základnej školy
1.1 Analýza stavu využívania IKT a digitálnej gramotnosti, testovanie čitateľskej gramotnosti žiakov
2. Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov prostredníctvom ďalšieho odborného vzdelávania pedagogických zamestnancov
2.1 Odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov
2.2 Budovanie siete a spolupráce s modernými základnými školami
3. Modernizácia vyučovacieho procesu základnej školy zavádzaním nových foriem a metód vo vzdelávaní
3.1 Modernizácia vyučovania na základnej škole
3.2 Pilotné overovanie inovovaného vzdelávacieho programu a nových didaktických prostriedkov