Ciele školy

Určenie cieľov a priorít školy

1. Ciele školy


▪ Budúcnosť a smerovanie školy zakladáme na plnení základných cieľov

▪ Rozvoj komunikačných zručností a čitateľskej gramotnosti

▪ Kvalitná príprava žiakov v cudzích jazykoch

▪ Rozvoj IKT

▪ Regionálna výchova v oblasti kultúrneho a historického dedičstva

▪ Zaradenie enviromentálnej výchovy do bežného života

▪ Zameranie na športové aktivity, telesnú zdatnosť žiakov

 
2.
Priority školy


1. Všeobecné smerovanie.

2.Pedagogické princípy školy.

3.Personálne, ekonomické a materiálne vybavenie školy.

4.Prezentácia školy na verejnosti.

5.Starostlivosť o zamestnancov.

6.Spolupráca s rodičmi.


2. 1. Všeobecné smerovanie

▪  Vychádzať z tradície školy a skvalitniť výchovno – vzdelávací proces
a výchovné pôsobenie školy.

▪  Vytvoriť školu – 
priateľskú ( budovanie vzťahov Ž –U, Ž –Ž, U –U):

spravodlivú ( spravodlivé hodnotenie žiaka, učiteľa, zamestnanca)


tvorivú ( variabilita, vlastný prejav, možnosť výberu)


kvalitnú ( úroveň, kvalita vyučovania, inovatívne prvky, žiacke výkony,
kvalita učiteľa )

▪  Stabilizovať počet žiakov napriek demografickému vývoju a konkurenčnému

prostrediu profilovaním sa školy.

▪  Budovať školu ako otvorený systém na komunikáciu 
s vonkajším prostredím.2.2.Pedagogické princípy školy

Orientácia na deti a žiakov


  Kvalitu školy
zvyšovať rozvíjaním edukačných aktivít a kľúčových kompetencií:

komunikačných – rozvíjaním čitateľskaj gramotnosti, využitím školskej knižnice a rozšírením hodín čítania na 1. stupni s rôznym zameraním na obsah v každom ročníku, poznávacích a sebahodnotiacich zručností, pracovno – praktických zručností.

  Eliminovať problémové správanie žiakov.

  Pre žiakov so ŠVVP zabezpečovať individuálne výchovno – vzdelávacie programy a pedagogických asistentov.

▪ Zintenzívniť individuálnu logopedickú starostlivosť najmä v 1. ročníku.
▪ Zapojiť sa do medzinárodného projektu e-Twinning a zamerať sa na spoluprácu so školami v zahraničí.

▪ Naďalej rozvíjať spoluprácu a vzťahy s družobnou školou v Bükkszenkereszte v Maďarsku spoločnými kultúrnymi, športovými aktivitami, ako aj otvorenými hodinami.

▪ Zapojiť žiakov do vlastného celoročného projektu – Fair play trieda – zameraný preventívne proti násiliu, šikanovaniu a – Poznaj náš región - na rozširovanie vedomostí o našom regióne a pestovanie hrdosti k nášmu regiónu ( významné osobnosti, významné budovy, historické udalosti ).

▪ Zlepšiť prácu metodických orgánov a snažiť sa o ich vzájomnú komunikáciu a prepojenosť medzi 1. a 2. stupňom.

▪ Podporovať činnosti športových krúžkov v mimo vyučovacom čase so zameraním na folklór a šport.

▪ Zintenzívniť využívanie IKT na vyučovacích hodinách, v záujmových činnostiach.

▪ Monitorovať úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov testami, vykonávať ich analýzu prijímať opatrenia.


Orientácia k pedagogickým
zamestnancom

Vytvárať podmienky na dopĺňanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov účasťou na kontinuálnom vzdelávaní podľa ročného plánu.

▪ Vytvárať priaznivé podmienky pre tvorivú prácu pedagogických zamestnancov.

▪ Zlepšiť pracovnú klímu, vzťahy v kolektíve, ktoré ovplyvňujú aj vyučovací proces.

▪ Podporovať a vyžadovať profesionálny rozvoj zamestnancov a získavanie požadovanej kvalifikácie – 1. a 2. kvalifikačná skúška, aktualizačné, špecializačné a inovačné štúdium, odbornýrast v inovatívnych a didaktických technikách. Podporovať účasť zamestnancov naodborných seminároch a školeniach.

▪ Hodnotiť a odmeňovať zamestnancov na základe ich vykonanej práce, ktorá slúži dobrému menu školy, jej prezentácii na verejnosti a jej rozvoju v regióne.

2.3. Personálne, ekonomické a materiálne vybavenie školy


▪ Udržať a skvalitňovať personálnu stabilitu pedagogického kolektívu ZŠ a úseku prevádzkových zamestnancov.

▪ Škola má byť najkrajšia stavba v obci, má byť príkladom pre okolie. Aj prostredie vychováva a preto treba zmeniť aj neatraktívny vzhľad budovy 1. stupňa na Školskej ulici a okolie obidvoch škôl budovať a upravovať aby sa v nich cítili dobre žiaci, učitelia, rodičia a všetci ktorí ich navštívia.

▪ Získavať finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov na vylepšovanie ekonomických a materiálnych podmienok školy: projekty, sponzori, neziskové organ.

▪ V spolupráci s obcou vypracovať stavebný projekt na rekonštrukciu školy a v prípade získania finančných prostriedkov z EÚ realizovať rekonštrukciu budovy ZŠ na Škol.ul. (oprava strechy, prístavba  ďalších priestorov na učebňu, prípadne ďalšiu triedu, dobudovanie chodníkov, prístreškov nad chodníkmi, dobudovanie školského ihriska a dvorov.

▪ Dobudovať krytý vchod do budovy školy 1. stupňa a vytvoriť tak šatne aspoň v tejto budove, ktorá slúži aj ako ŠKD.

▪ Vymeniť okná aj na tejto budove školy a spríjemniť interiér tried a ŠKD.

▪ Dvor ŠKD nespĺňa po funkčnej ani estetickej stránke požiadavky ŠKD, preto je potrebné dobudovať detské ihrisko a jeho vybavenosť, aby spĺňalo svoj účel.

▪ Zlepšovať pracovné podmienky, skultúrniť prostredie žiakov a zamestnancov školy:

maľovanie a natieranie tried, chodieb, výmena podlahových krytín, zakúpenie nábytkupostupne do všetkých tried.

▪ Podľa finančných možností školy zakúpiť nové technické vybavenia, ktoré budú slúžiť vo vyučovacom procese: interaktívne tabule na prvý, aj druhý stupeň, školský rozhlas,data projektor, CD prehrávače do každej triedy, zaviesť internet aj do budovy na Školskej ulici, dobudovať aj v tejto budove učebňu, aby sa žiaci nemuseli presúvať do hlavnej budovy.

▪ Dopĺňať žiacku aj učiteľskú knižnicu o nové knihy, ako aj nové učebné pomôcky na všetky predmety.

2.4.  Prezentácia školy na verejnosti

Podporovať účasť žiakov a detí na vedomostných, športových, kultúrnych, literárnych, výtvarných akciách a tvorivých súťažiach.

▪ Podporovať tvorbu a realizáciu projektov všetkých zamestnancov školy, ktoré pomôžu škole napredovať a rozvíjať sa po spoločenskej stránke aj finančne.

▪ Organizovať dni otvorených dverí pre verejnosť.

▪ Organizovať spoločné aktivity aj s ďalšími inštitúciami v obci a skvalitniť tak kultúrny a športový život v obci. Napr. v spolupráci s MŠ žiaci 1. stupňa čítajú deťom z MŠ pred spaním, pripraviť v spolupráci s obcou program pre dôchodcov v mesiaci október, zapojiť do života školského klubu rodičov, dôchodcov a prezentovanie ich zážitkov, remeselnej šikovnosti, v rámci Dňa Zeme – čistenie obce, pokračovať v ďalšomročníku – Behu priateľstva – a prizvať aj družobnú školu z Maďarska.

▪ Pravidelne aktualizovať webovú stránku školy a vopred oboznamovať verejnosť s pripravovanými akciami školy podľa ročného plánu, ako aj priebežne s novými informáciami.

▪ Publikovať články o škole aj v regionálnych novinách. Literárnymi a výtvarnými prácami žiakov sa prezentovať aj v iných časopisoch.

▪ Aktuálne informácie o aktivitách a živote školy zverejňovať v informačnom kútiku „ okienko života našej školy „ aby boli sprístupnené aj rodičom a hosťom školy.


2.5.   Starostlivosť o zamestnancov

▪ Podporovať aktivity, ktorých cieľom je upevňovanie medziľudských vzťahov a duševné a fyzické zdravie všetkých zamestnancov.

▪ Trvale zabezpečovať dobrú a pokojnú atmosféru ako jeden z dôležitých predpokladov dosahovania úspechov školy v rôznych oblastiach.

▪ V procese riadenia uplatňovať motivačný štýl vedenia zamestnancov. Uprednostňovať pozitívnu motiváciu – zadanie náročnejších úloh, umožniť autonómne rozhodovanie, prejav uznania, inšpirujúce prostredie, morálne a finančné ohodnotenie.


2.6.   Spolupráca s rodičmi

▪ Zvýšiť spoluúčasť rodičov a žiakov na riadení školy. Otvorené partnerstvo s rodičmi – spolupráca s radou školy, rodičovskou radou, zriaďovateľom školy.

▪ Pozývať rodičov na spoločné aktivity žiakov ( súťaže, celoškolské akcie, otvorené hodiny, spoločné posedenia, besedy, brigády …)

▪ Akceptovať pripomienky a návrhy rodičov smerujúce k zlepšeniu výchovno – vzdelávacích úloh, materiálnych podmienok a ďalších aktivít týkajúcich sa rozvoja školy.