História školy

Budova, v ktorej je umiestnená ZŠ slovenská a to druhý stupeň – 4 až 9 ročník, bola postavená v r. 1924 pre úradovne Okresného úradu v Jesenskom.

        V r.1951 po zrušení ONV bola pridelená pre tunajšiu strednú školu slovenskú. Vtedajším riaditeľom školy bol Ján Majerský, ktorý budovu čiastočne preadaptoval pre školské účely. Zriadené boli 4 učebne, riaditeľňa, zborovňa a kabinety. V bývalom zriadeneckom byte zriadil školskú kuchyňu.

Dňom 1.júla 1952 prevzal riaditeľstvo strednej školy Viliam Bernáth a previedol ďalšie adaptácie.

V budove boli v tej dobe 3 učebne, miestnosť pre DM, klubovňa PO, riaditeľňa, zborovňa, 3 kabinety, z nich jeden slúžil ako školská provizórna dielňa, jedáleň, školská kuchyňa s komorou, sklad potravín a byt riaditeľa školy. Podrobnejšie údaje o tejto budove, o organizácii výučby v nej obsahuje školská kronika, ktorá sa nachádza na riaditeľstve školy a je vedená od roku 1948, keď bola tunajšia, v tom čase stredná škola zriadená. Do roku 1951 bola stredná škola núdzovo umiestnená v budove Národnej školy – o zriadenie tejto strednej školy sa veľkou mierou pričinil miestny riaditeľ Národnej školy Anton Grízber. Podľa zriaďujúcej listiny sa 1.9.1948 uskutočnil zápis do školy. Zapísaných bolo do I. ročníka 59 žiakov, do II. ročníka 51 žiakov. V septembri 1953 bola stredná škola zlúčená s národnou školou pod titulom Osemročná stredná škola slovenská. Triedy boli umiestnené v dvoch budovách. V budove bývalej národnej školy sa vyučoval 1-5 roč., v budove strednej školy 6-9 ročník. V júli 1958 bol V. Bernáth z funkcie odvolaný a pozbavený učiteľských služieb vôbec. Na jeho miesto bol dosadený Ján Darmo, ktorý bol po mesačnom pôsobení z funkcie odvolaný a na jeho miesto bol dosadený Milan Brusničan. Menovaný pôsobil vo funkcii riaditeľa školy od šk. roku 1958/59 až do roku 1961/62. 1.10.1962 správu školy preberá Milan Strukan, ktorý pôsobil vo funkcii do 1.8. 1968, keď bol na vlastnú žiadosť preložený do okresu B. Bystrica. Strukan previedol prístavbu skladu pre šk. dielne a dreváreň pre sklad paliva. Boli upravené bývalé väzenské cely pre sklad CO. 1.10.1968 bol za riaditeľa školy ustanovený Juraj Dubovec, ktorý pôsobil na škole do roku 1970.

Bývalá budova Národnej školy (v súčasnosti je v nej umiestnený prvý stupeň),  sa začala stavať  v roku 1930, kedy správcom školy bol Ladislav Stacho.

            Novostavba bola odovzdaná svojmu účelu 14. júna 1931. Správcom školy v tom čase bol už Jozef Palášthy. V poschodovej školskej budove boli v tom čase 2 učebne, riaditeľňa, kabinet a byt riaditeľa školy. Tretia trieda bola pristavená za maďarskej okupácie. Školu spravoval počas tejto doby Jozef Hrivňák. Písomné záznamy z tejto doby sa na škole nenachádzajú.

            Zachované sú kroniky z rokov 1922/1938, a od roku 1945 do konca šk. roku 1952/53. Od roku 1945 do konca šk. roku 1952/53 riaditeľom Štátnej ľudovej školy, ktorá bola v tejto budove umiestnená, bol A. Grúber.