Organizácia školy

Organizačný poriadok

Článok I.

Základné ustanovenia

1. Základná škola Jesenské na Ul. Mieru 154 /ďalej len ZŠ/ je orgánom štátnej správy na úseku základného školstva. Je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou na základe zriaďovacej listiny č.97/00555 vydal Obecný úrad v Jesenskom podľa zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 1 a 4 zákona 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 zákona SNR č. 542/1992 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. Účinnosť zriaďovacej listiny od 25. 7. 1996 .

2. ZŠ bolo pridelené identifikačné číslo organizácie 37888684

3. Súčasťou ZŠ je školský klub detí.

4. ZŠ je právnickou osobou, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Svoju činnosť finančne zabezpečuje samostatne na základe:

- rozpočtu pre prenesené kompetencie

- rozpočtu pre originálne kompetencie

5. ZŠ a jej súčasti riadi riaditeľ školy, ktorého vymenúva a odvoláva na návrh Rady školy zriaďovateľ.

6. Predmetom činnosti je výchovno-vzdelávacia činnosť pre primárne vzdelanie a nižšie sekundárne vzdelávanie žiakov.

7. Tento organizačný poriadok je základnou internou organizačnou normou ZŠ, určuje organizačnú štruktúru, vymedzuje činnosť a zodpovednosť vedúcich zamestnancov, je vydaný v súlade s § 3 ods. 3 Vyhlášky MŠ SR 320/2008 o základnej škole.

Článok II.

Organizačná štruktúra

ZŠ sa člení na jednotlivé útvary, ktoré komplexne zabezpečujú a koordinujú úlohy školy

v zmysle zriaďovacej listiny:

A. útvar riaditeľky školy

B. pedagogický útvar

C. ekonomicko-prevádzkový útvar

Článok III.

Riadenie školy a zodpovednosť

A. Útvar riaditeľky školy

1. Riaditeľka školy

ZŠ riadi riaditeľka, ktorá vykonáva štátnu správu v prvom stupni (§ 5 ods.1,2,3 Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v zmysle neskorších zmien a doplnkov).

1.1. Rozhoduje o:
prijatí žiaka do školy
odklade začiatku povinnej školskej dochádzky žiaka
dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky žiaka
oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy
oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí
povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky,
uložení výchovných opatrení
povolení vykonať komisionálnu skúšku
povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy
určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení
individuálnom vzdelávaní žiaka
vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu
individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí
umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu
o prijatí žiaka s ŠVVP na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
prijímaní všetkých zamestnancov do pracovného pomeru
rozviazaní pracovného pomeru so zamestnancami

1.2. Zodpovedá za:
dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi
vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu
vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy a školského zariadenia
každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov
úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy a školského zariadenia
rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia
riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo školského zariadenia
za prípravu uznesení z PR a opatrení z pracovných porád
prijímanie a riešenie prípadných sťažností, podnetov a návrhov
za vypracovávanie rozvojových projektov zamestnancami školy
dodržiavanie kolektívnej zmluvy,
za tvorbu a čerpanie sociálneho fondu
určenie priamej výchovnej práce vychovávateľkám ŠKD
zabezpečenie odstránenia zistených nedostatkov pri revíziách a kontrolách,
kompletné a správne vedenie dokumentácie súvisiacej s BOZP
za prešetrovanie príčin registrovaných školských úrazov
pridelenie úväzkov učiteľom podľa aprobačných predmetov v spolupráci so zástupkyňou školy
zabezpečiť včasnú diagnostiku žiakov s ŠVVP
informovanosť zákonných zástupcov o všetkých dôsledkoch nerešpektovania záverov odborných zamestnancov CPPP ako i o možnostiach ďalšieho vzdelávania žiakov s ŠVVP /§ 61 ods. 1 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní/
dodržiavanie záverov odborných vyšetrení CPPP zodpovednými pedagogickými zamestnancami

1.3 Vydáva po prerokovaní v pedagogickej rade:
organizačný poriadok školy
pracovný poriadok školy / prerokuje sa aj v ZO OZ/
vnútorný poriadok školy / prerokuje sa aj v Rade školy/
prevádzkový poriadok školy /schvaľuje RÚVZ/
prevádzkové poriadky pre telocvičňu /vypracujú vyučujúci TV/, pracoviská, ktoré bližšie určujú organizáciu a bezpečnosť prevádzky /vypracuje technik BOZP/
rokovací poriadok pedagogickej rady
školský vzdelávací program, ktorý si môže zriaďovateľ vyžiadať
plán práce školy na príslušný školský rok /schvaľuje PR/
vnútorné smernice, pokyny, plány a nariadenia v zmysle platnej legislatívy rozpracované na podmienky školy
kolektívnu zmluvu /po dojednaní s ZO OZ/

1.4. Poskytuje zriaďovateľovi:
údaje o školskom registri žiakov k 15. septembru príslušného školského roka
zoznam všetkých zapísaných žiakov do 1. ročníka do 15. apríla kalendárneho roka

1.5. Predkladá zriaďovateľovi na schválenie a Rade školy na vyjadrenie:
návrhy na počty prijímaných žiakov
návrh na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladané počty žiakov v týchto predmetoch
návrh rozpočtu
návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia
koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie, ktoré sa prikladá k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za predchádzajúci šk. rok.
informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu
vypracúva a odosiela návrhy na odborné vyšetrenie žiakov

s poruchami správania.
schvaľuje mesačný prehľad čerpania miezd

1.6. Vymenúva:
komisiu na komisionálne preskúšanie žiakov
inventarizačnú, vyraďovaciu a likvidačnú komisiu
škodovú komisiu
komisiu na prešetrenie a odškodnenie registrovaného školského úrazu

1.7. Schvaľuje:
rozvrh hodín na príslušný školský rok /po prerokovaní v PR/
rozdelenie úväzkov pedagogických zamestnancov a pridelenie triednictva
rozvrh dozorov
nadčasovú prácu všetkých zamestnancov
pracovné cesty zamestnancov
plán dovoleniek /po prerokovaní so ZO OZ a v PR/
osobné príplatky a odmeny /na návrh vedúcich zamestnancov/
výchovné opatrenia žiakom /po prerokovaní v PR/
plány triednych učiteľov, výletov a exkurzií

1.8. Spolupracuje
so zriaďovateľom, samosprávou a miestnym zastupiteľstvom
školami a školskými zariadeniami v miestnom obvode a na ostatných úrovniach
s nadriadenými orgánmi
s Radou školy a rodičovskou radou
so spoločenskými, kultúrnymi a športovými organizáciami v okrese a na ostatných úrovniach

2. Zástupkyňa riaditeľky školy

Do funkcie ju menuje riaditeľka školy na základe výberového konania v zmysle § 5 ods. 1 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Priamo riadi pedagogický útvar pre nižšie sekundárne vzdelávanie.

2.1. Zástupkyňa RŠ zodpovedá najmä za:

· kompletné a včasné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov

· pridelenie úväzkov učiteľom podľa aprobačných predmetov v spolupráci s riaditeľkou školy

· vypracovanie rozvrhu hodín na príslušný školský rok spolu s riaditeľkou školy

· vypracovanie rozvrhu dozoru počas prestávok a v jedálni pre žiakov I. stupňa spolu s riaditeľkou ZŠ

· pedagogicko-organizačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na ISCEID I a ISCED II

· za úroveň práce metodických orgánov a výkon hospitačnej činnosti na svojom úseku

· za činnosť koordinátorov environmentálnej výchovy, VMR a prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov kompletné a včasné spracovanie príslušných štatistických výkazov

· dodržiavanie platnej legislatívy, vnútorných smerníc a predpisov, plnenie uznesení a opatrení pracovných porád učiteľmi

· evidenciu neprítomných učiteľov a za kvalifikované zastupovanie počas ich neprítomnosti

· mesačné výkazy zastupovania, podklady na vyplatenie nadčasovej práce, evidenciu LV, OČR, náhradného voľna

· efektívne využívanie a hospodárenie s finančnými prostriedkami školy pri organizovaní zastupovania a s tým súvisiacimi nárokmi zamestnancov a iných ekonomických činností na zverenom úseku

· prípravu podkladov pre rokovanie, pracovných porád a ich vedenie

· úroveň vedenia pedagogickej dokumentácie na svojom úseku

· koordináciu výcvikov, výletov, exkurzií, besied, súťaží a pod.

· odmeňovanie podriadených pracovníkov v zmysle vnútorného mzdového predpisu spolu s riaditeľkou školy

· včasné informovanie riaditeľky školy o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na výchovno-vzdelávaciu činnosť na úseku, ktorý priamo riadi

· objektívne stanovisko k riešeniu prípadných sťažností, overuje ich opodstatnenosť, pripravuje podklady a návrhy na ich riešenie

· úroveň PK na škole.

· evidenciu čerpania dovolenky na zotavenie všetkých zamestnancov

· evidenciu dochádzky, LV, OČR a iných prekážok v práci prevádzkovými zamestnancami a evidenciu a správnu vecnosť nadčasovej práce prevádzkových zamestnancov

· kompletné a včasné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov

vedenie písomností súvisiacich s činnosťou školskej knižnice

· kontrolovanie dodržiavania metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu začlenených žiakov všetkými pedagogickými zamestnancami

· vedenie objednávok učebníc

· správne vedenie a archiváciu písomností súvisiacich s činnosťou školskej knižnice

· zastupovanie riaditeľky školy počas jej neprítomnosti v určenom rozsahu.

· riaditeľku môže zastupovať aj iný pedagogický zamestnanec, poverenie musí byť vždy urobené písomne a musí v ňom byť uvedený časový a vecný rozsah oprávnenia povereného zamestnanca.

3. Výchovný poradca

Riaditeľka školy menuje výchovného poradcu z radu pedagogických zamestnancov školy, pri tejto činnosti je priamo podriadený riaditeľke školy. Výchovný poradca v prípade potreby sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úzko spolupracuje s pedagogickými zamestnancami školy, odbornými zamestnancami poradenských zariadení /§ 134 ods. 3 zákona 542/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní/. Plní vyučovaciu povinnosť podľa rozvrhu

3.1. Práva a povinnosti výchovného poradcu na škole

· plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej

orientácie detí a v oblasti problémového a delikventného vývinu detí

· sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti

· poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy a

zákonným zástupcom dieťaťa. Činnosť výchovného poradcu možno deliť podľa kritérií:

1. kritérium poskytovania služieb – informačná, preventívna, identifikačno-diagnostická, orientačná činnosť

2. kritérium spôsobu realizácie – individuálne, skupinové a hromadné akcie

3. kritérium cieľovej skupiny –služby, rady, návrhy, konzultácie pre žiakov, učiteľov, vychovávateľov, rodičov

4. kritérium oblasti aktivít a služieb – problémy a ťažkosti žiakov v učení a správaní, rozhodovanie pri voľbe povolania, narušenie sociálnych vzťahov v triede, psychohygienické otázky v školskom prostredí.

3.2. Hlavné činnosti výchovného poradcu v škole:

· poradenská činnosť – poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej

orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu detí a mládeže,

· konzultačná činnosť – zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným

zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania

· koordinačná činnosť – sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom

3.3. Úlohy výchovného poradcu:

Informačná činnosť:

· poskytuje žiakom, zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom školy

informácie o činnosti zariadení výchovného poradenstva a možnostiach využívania ich

odborných služieb, informácie z oblasti utvárania všestranne rozvinutej osobnosti

žiakov v procese výchovy a vzdelávania, informácie z oblasti prevencie a nápravy

problémov, ktoré sa vyskytujú vo vývoji, výchove a vzdelávaní detí a mládeže a

informácie o štúdiu na stredných školách, vysokých školách a voľbe povolania

· poskytuje informácie zamestnancom inštitúcií a organizácií pracujúcich s deťmi a

mládežou v oblasti výchovy a vzdelávania

· metodicky usmerňuje informačnú činnosť triednych učiteľov, ktorým poskytuje

obsahovú a metodickú činnosť

· metodicky usmerňuje a zjednocuje diagnostickú činnosť triednych učiteľov – pri

používaní konkrétnych pedagogických diagnostických metód, analýze, overovaní,

spracovaní a interpretácii získaných údajov, vedení pedagogickej dokumentácie a pri

spracovaní osobných charakteristík žiakov, pri vyhľadávaní a sledovaní mimoriadne

nadaných a talentovaných žiakov a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími

potrebami (významných pre voľbu ďalšieho štúdia a povolania)

· uskutočňuje vlastnú diagnostickú činnosť u žiakov, ktorí vyžadujú z výchovných,

vzdelávacích a sociálnych dôvodov zvláštnu pozornosť a vedie o nich evidenciu a

dokumentáciu, navrhuje žiakov na odborné vyšetrenie do pedagogicko–

-psychologických poradní a pripravuje potrebné podklady

· poskytuje vedeniu školy návrhy a doporučenia, ktoré sa týkajú výchovy, vzdelávania,

prevencie a nápravy problémov jednotlivých žiakov,

· poskytuje triednym učiteľom a ostatným pedagogickým zamestnancom školy

obsahovú a metodickú pomoc pri utváraní optimálnych podmienok pre vývoj

osobnosti žiakov, prekonávaní rušivých spoločenských vplyvov, náprave problémov

(klasifikovaných odborníkmi pedagogicko-psychologických poradní, lekármi a

pracovníkmi úradov práce sociálnych vecí a rodiny) a pomoc pri vytváraní podmienok

pre rozvíjanie vlastností žiakov významných pre ďalšie štúdium a povolanie

· poskytuje konzultácie žiakom, zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom

školy v oblasti rozvíjania osobnosti žiakov, ich výchovy a vzdelávania, riešení

problémov, ktoré sa u nich vyskytujú a v otázkach prípravy žiakov na štúdium a voľbu

povolania, metodicky usmerňuje konzultačnú činnosť triednych učiteľov a poskytuje

im obsahovú a metodickú pomoc

3.4. Výchovný poradca zodpovedá najmä za:
riešenie všetkých výchovných problémov žiakov
za spoluprácu s ÚPSVaR
evidenciu a včasné hlásenie zanedbávania povinnej školskej dochádzky na na primárnom stupni vzdelania a na nižšom sekundárnom stupni vzdelania zriaďovateľovi, sociálnej kuratele a polícii na ďalšie konanie
správne vedenie a archiváciu písomností súvisiacich s jeho činnosťou
kariérové poradenstvo žiakom a rodičom
spoluprácu so strednými školami
pedagogicko-organizačné zabezpečenie aktivít kariérneho poradenstva na škole
vypracovanie správ o výchovno-vzdelávacích problémoch žiakov vyžiadaných štátnymi orgánmi
kompletné a včasné spracovanie vecne príslušných štatistických výkazov
koordináciu pedagogických zamestnancov školy pri riešení aktuálnych výchovných problémov žiakov
vypracovanie návrhov na prijímanie optimálnych riešení pri výchovných problémoch žiakov

4. Správca PC učebne zodpovedá najmä za:
bezpečnosť informačného systému, ktorý využíva
používanie legálneho softvéru v počítačových systémoch školy
grafickú úroveň a pravidelnú aktualizáciu webovej stránky školy
zabezpečenie bežnej údržby PC siete, servis, inštaláciu legálnych vyučovacích programov do systému
propagáciu školy a školských podujatí pomocou fotografií a multimediálnych prezentácií
vypracovanie a realizáciu rozvojových projektov na zverenom úseku
zabezpečenie komunikácie medzi školu a projektovými organizáciami
organizáciu rôznych školení a kurzov s využitím IKT pre zamestnancov školy
vecnú správnosť, tlač a distribúciu vzdelávacích poukazov žiakov a kultúrnych poukazov žiakov a pedagogických zamestnancov v zmysle platnej legislatívy

Článok IV.

Zamestnanci školy

Každý zamestnanec je povinný dodržiavať všeobecné právne, rezortné a vnútroškolské predpisy. Zamestnanci sú povinní riadne si plniť svoje povinnosti, vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov a z funkcie, ktorou boli v organizácii poverení.

1.1. Každý zamestnanec má najmä tieto povinnosti:
plniť príkazy priameho nadriadeného,
využívať fond pracovnej doby na plnenie pracovných úloh,
dodržiavať pracovný čas,
dodržiavať predpisy na úseku ochrany a bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany,
ochraňovať vlastníctvo štátu, riadne hospodáriť a nakladať s majetkom školy a chrániť ho pred zničením, poškodením, stratou alebo zneužitím,
upozorniť ihneď svojho nadriadeného na nesprávnosť príkazu, odmietnuť vykonanie príkazu, ak je jeho splnenie trestné alebo sa prieči zákonu a túto skutočnosť ihneď oznámiť vedúcemu zamestnancovi.

1.2. Každý zamestnanec má najmä tieto práva:
právo na odmenu za vykonanú prácu podľa jej množstva, akosti a spoločenského významu,
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie po práci,
požadovať pomôcky pre plnenie daných úloh a vykonanie opatrení potrebných pre bezpečnú prácu,
dostať dovolenku na zotavenie v dĺžke a za podmienok stanovených v Zákonníku práce,
oboznámiť sa s organizačným poriadkom, pracovným poriadkom, mzdovými bezpečnostnými a ostatnými predpismi, vzťahujúcimi sa k jeho pracovisku a práci ním vykonávanej.

B. Pedagogický útvar

Je priamo riadený riaditeľkou a zástupkyňou školy, tvoria ho:

- útvar primárneho vzdelávania a ŠKD

metodické združenie

- útvar nižšieho sekundárneho vzdelávania

predmetové komisie

- kabinety /zemepisný, prírodovedný, fyzikálno-chemický/

1. Vedúci MZ, PK

· riadi a organizuje prácu riadeného útvaru, zabezpečuje a spracúva podklady pre štatutárny orgán podľa plánu činnosti oddelenia

· zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich pre neho a ním riadený útvar z právnych predpisov a vnútorných predpisov zamestnávateľa

· zodpovedá za dodržiavanie termínov plánovaných a ostatných úloh útvaru zúčastňuje sa na spracovaní plánu zamestnávateľa a spolupracuje na správe o činnosti zamestnávateľa

· zodpovedá za vecnú správnosť stanovísk, pripomienok a správ z riadenej oblasti

· zvoláva pracovné porady oddelenia

· zabezpečuje účasť zamestnancov oddelenia na plánovaní a kontrole plnenia úloh

· plní ostatné úlohy uvedené v jeho pracovnej náplni a podľa poverenia štatutárneho orgánu

1.1. Práva a povinnosti vedúcich MZ a PK

· plánovite riadia a kontrolujú prácu členov metodického orgánu v rámci zverených

predmetov

· odpovedajú za dodržiavanie pracovnej disciplíny, ako i odbornej stránky vyučovania

v rámci zverených predmetov

· zabezpečujú koordináciu VVP medzi I. a II. stupňom školy, ako aj medzipredmetové

vzťahy

· prijímajú účinné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov vo výchvno-vzdelávacom procese, ako i v pracovnej disciplíne a návrhy riešení predkladajú ZRŠ, alebo riaditeľovi školy

· vykonávajú kontrolno-metodickú činnosť, podklady z rozborov odovzdávajú vedeniu školy

· pripravujú vstupné, výstupné a povinné kontrolné písomné práce

· získané poznatky zovšeobecňujú na zasadnutiach MZ, PK, pracovných poradách, resp.

pedagogických radách

2. Povinnosti učiteľov
na vyučovaní pracujú podľa schválených učebných osnov, a schválených materiálov

MŠ SR. Na začiatku šk. roku vypracujú časovo–tematické plány na celý školský rok,

odsúhlasené a prebrané v MZ a PK príslušných predmetov

· po príchode do práce sa každý učiteľ zoznámi so všetkými nariadeniami a oznamami

vyvesenými na nástenke v zborovni

všetci učitelia prichádzajú do školy najneskôr o 7.30 hod.
v prípade oneskorenia sa učiteľ ospravedlní vedeniu školy a vysvetlí príčinu oneskorenia

· učiteľ je povinný byť v škole v čase určenom rozvrhom hodín, rozvrhom dozorov,

v čase porád usporiadaných riaditeľom školy, v čase určenom na pohotovosť na

prechodné zastupovanie iného učiteľa a v čase mimotriednej práce so žiakmi
ak učiteľ z vážnych dôvodov nemôže byť na pracovisku (choroba, úraz, karanténa),

hlási vedeniu školy dôvod neprítomnosti ihneď

· sprievod rodinného príslušníka na vyšetrenie, vyšetrenie vlastného zdravotného stavu

počas pracovnej doby ohlási najneskôr deň vopred do 9.00 hod., taktiež je

povinný bezodkladne hlásiť PN,OČR a ak vie aj predpokladaný nástup do práce
ak učiteľ žiada organizáciu o pracovné voľno dlhšie ako 1 deň, musí požiadať

o súhlas vedenie školy
pre prípad zastupovania sú učitelia povinní prísť do školy na základe pokynov vedenia

školy
pri známej neprítomnosti učiteľ vyvesí k zastupovaniu učivo, ktoré majú zastupujúci

učitelia počas jeho neprítomnosti so žiakmi prebrať
zmeny rozvrhu hodín, časové zmeny v priebehu vyučovania, alebo návštevu rôznych

inštitúcii v meste prekonzultovať s vedením školy
každý učiteľ je povinný dodržiavať pracovný čas, odchod na vyučovaciu hodinu si

zariadi tak, aby aj v odľahlejších triedach mohol začať vyučovať bezprostredne po zvonení
každý vyučujúci si nosí na vyučovaciu hodinu triednu knihu a klasifikačný záznam zo zborovne
chýbajúcich žiakov zapísať na druhej vyučovacej hodine, kvôli dochádzajúcim a kontrolovať na každej ďalšej hodine
zápisy v triednej knihe a klasifikačnom zázname robiť pravidelne, čitateľne a presne,

triednu dokumentáciu po ukončení vyučovacej hodiny odložiť v zborovni
ak je potrebné, pripraví sa na vyučovaciu hodinu písomne
učebné pomôcky si pripraví počas prestávky(ak nemá dozor),voľnej hodiny, pred

alebo po vyučovaní; každý učiteľ nesie hmotnú zodpovednosť za pomôcky, ktoré

práve používa; učebné pomôcky sa prinášajú, odnášajú a odkladajú za prítomnosti

učiteľa; do kabinetov žiaci nemajú prístup
odučené učivo zapisuje každý učiteľ sám do príslušnej triednej knihy, alebo záznamu

o voliteľných a nepovinných predmetov, záujmových útvarov aj v prípade

zastupovanej hodiny; obsah textu musí súhlasiť s učebnými osnovami, časovo –

tematickými plánmi
bezdôvodné skracovanie, predlžovanie vyučovacej hodiny a vzďaľovanie sa z triedy

počas vyučovacej hodiny je zakázané
používanie mobilu na vyučovacej hodine bez vážneho dôvodu je zakázané
výmeny vyučovacích hodín alebo návštevu rôznych inštitúcii v meste je potrebné prekonzultovať s vedením školy; pri podujatiach mimo školy sa pridržujú pokynov o bezpečnosti; pred uskutočnením mimoškolskej akcie vyplní zodpovedný učiteľ tlačivá „Návrh na organizačné zabezpečenie hromadnej školskej akcie“ a „Informovaný súhlas“; odovzdá ich najneskôr 1 deň pred akciou na posúdenie riaditeľovi školy; za bezpečnosť žiakov pri presune na vyučovanie mimo objektu školy zodpovedá učiteľ.
ak učiteľ odchádza so žiakmi mimo školy, musí ich doviesť po akcii naspäť, ak si

rodič písomne neželal inak
po skončení poslednej vyučovacej hodiny je učiteľ zodpovedný za poriadok v triede,

pri odpoludňajších aktivitách preberá zodpovednosť za poriadok a bezpečnosť v triede a v telocvični vedúci krúžku a učiteľ nepovinných predmetov; všetci učitelia sú povinní dozerať na plnenie pravidiel vnútorného poriadku školy všetkými žiakmi
vykonávajú dozor nad žiakmi v škole pri vyučovaní, pred ním i po ňom, cez

prestávky
každý úraz žiakov, alebo pracovný úraz učiteľov musia ihneď oznámiť vedeniu školy

a zapísať ho do príslušnej dokumentácie
každé poškodenie zariadenia školy zapísať do zošita opráv
učitelia nesmú posielať žiakov na vybavovanie nákupov a iných služieb. Žiak nesmie

za týmto účelom opustiť areál školy
učiteľ nevykonáva súkromné doučovanie, alebo iné súkromné aktivity v priestoroch

školy s výnimkou aktivít na ktoré dal súhlas riaditeľ školy
všetky administratívne práce si učitelia zabezpečujú sami; všetky pohovory

a jednania s vedením školy uskutočňujú počas prestávok a nie počas vyučovacích

hodín
vyučujúci prijíma návštevy rodičov zásadne mimo vyučovacieho procesu, vo

výnimočnom prípade cez prestávky; pri rozhovoroch s rodičmi rešpektuje

pedagogické zásady a takt
učitelia v odbornej učebni sú povinní otvárať učebne ihneď po zazvonení na

vyučovaciu hodinu; sú povinní oboznámiť žiakov so špecifickými pravidlami

bezpečnosti pri práci
zúčastňuje sa pedagogických rád, pracovných porád a iných porád zvolaných

riaditeľom školy alebo jeho zástupcami; dôsledne zabezpečuje plnenie uznesení

z porád
zúčastňuje sa na práci MZ a PK a dôsledne plní úlohy, ktorými ho poveruje vedúci

MZ,PK; dodržiava metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ
začínajúci pedagogický zamestnanec v čase uvádzania do praxe je povinný pod

vedením uvádzajúceho pedagogického zamestnanca písomne sa pripravovať na

vyučovanie a výchovnú prácu a je povinný absolvovať desať náčuvov u iných vyučujúcich na základe rozpisu uvádzajúceho učiteľa
správne a načas vyplňuje podklady pre rokovanie pedagogickej rady a iné štatistické

výkazy
každý učiteľ sa po príchode na pracovisko a pred odchodom z práce zapíše osobne do

knihy dochádzok; každé opustenie areálu školy musí zapísať do knihy dochádzok
počas letných prázdnin, počas dovolenky riaditeľa a zástupcu riaditeľa školy

odovzdá hlásenie o PN a OČR finančnému oddeleniu OU
učiteľ alebo vychovávateľ, ktorému bude známy prípad šikanovania a neprijme

v tomto smere žiadne opatrenie a neupovedomí o tejto skutočnosti zákonného zástupcu žiaka sa vystavuje riziku trestného postihu; takýmto konaním môže pedagogický zamestnanec napĺňať i skutkovú podstatu trestného činu neprekazenia trestného činu, neoznámenia trestného činu alebo ublíženia na zdraví a to tak, že inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť

vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo uloženú

mu podľa zákona
v prípade krátkodobej neprítomnosti učiteľa na pracovisku (1 deň) pripraví pre zastupujúceho učiteľa stručnú prípravu obsahu vyučovacej hodiny
vyučujúci, ktorý opúšťa so žiakmi triedu, je zodpovedný za jej uzamknutie

2.1. Povinnosti triedneho učiteľa
triedny učiteľ je zodpovedný za svoju triedu, je rozhodujúcim koordinátorom vo

výchovno-vzdelávacej práci
úzko spolupracuje:

a) so všetkými vyučujúcimi v triede

b) s výchovným poradcom

c) s rodičmi žiakov
pravidelne sleduje (kontroluje) dochádzku žiakov do školy a predchádza vzniku

záškoláctva
rieši výchovno-vzdelávacie nedostatky v triede
vedie bezchybne pedagogickú dokumentáciu: triednu knihu, klasifikačný záznam,

triedny výkaz, evidenciu učebníc a kontroluje ich
zodpovedá za pridelenú triedu a jej inventár
zistené nedostatky zapisuje do zošita opráv
dozerá na zovňajšok a správanie žiakov svojej triedy
navrhuje žiakom pochvaly, odmeny a napomenutia
vypracúva plán triednických hodín
na prvej triednickej hodine oboznámi žiakov s vnútorným poriadkom školy, so

školským poriadkom, poučí žiakov o bezpečnosti
triedny učiteľ je zodpovedný za dizajn svojej triedy, za výzdobu na steny

triedy; maľovanie triedy konzultuje s vedením školy

2.2. Povinnosti pedagogického dozoru v priestoroch školy
dozor sa v budove školy vykonáva na chodbe, WC, na dvore (počas dobrého počasia cez veľké prestávky)
pedagogický dozor vykonávajú učitelia podľa vopred stanoveného týždenného

harmonogramu
výmena dozoru je možná len v prípade neprítomnosti dozor konajúceho alebo pre inú

závažnú príčinu. Výmenu dozoru je nutné zabezpečiť vopred
dozor konajúci je povinný vykonávať dozor v stanovenom čase a na stanovenom

mieste, na dozor musí prichádzať načas
počas dozoru nie je povolené dozor konajúcemu opúšťať budovu školy bez

upovedomenia vedúceho pracovníka
dozor konajúci sa pohybuje na stanovenom mieste a dohliada na bezpečnosť, poriadok a disciplínu žiakov
účelom dozoru je viesť žiakov k rešpektovaniu školského poriadku, ku disciplíne

a hygiene
dozor konajúci kontroluje aj priestory WC, priebežne nazerá do tried
členovia vedenia vykonávajú kontrolu dozoru
dozor konajúci učiteľ vyučujúci následnú hodinu v budove 1. stupňa ukončí dozor o 5 minút skôr z dôvodu presunu
dozor konajúci učitelia opúšťajú chodbu a dvor až po odchode ostatných vyučujúcich na hodiny

2.3. Povinnosti uvádzajúceho učiteľa:
oznámi začínajúceho učiteľa (ZU) s pedagogickými dokumentmi (učebný plán,

osnovy, triedna kniha, klasifikačný záznam , triedny výkaz, atď.); zoznámi so

školským poriadkom, organizačným poriadkom, zákonníkom práce, pedagogicko–

organizačnými pokynmi a ďalšími dokumentmi potrebnými pre prácu v školstve
zoznámiť so školským zákonom
podrobne zoznámiť s prípravou tematických plánov podľa učebných osnov
zoznámiť s organizáciou vyučovacej hodiny
usmerniť ZU v písomnej príprave na vyučovaciu hodinu
zoznámiť s učebnými pomôckami v škole a s audiovizuálnou technikou
zoznámiť s možnosťou vypožičania si študijnej literatúry z učiteľskej knižnice
umožniť ZU náčuvy na hodinách uvádzajúceho učiteľa a iných učiteľov podľa

aprobácie ZU najmenej 10x za rok
uvádzajúci učiteľ uskutoční hospitáciu na vyučovacej hodine ZU s následným

rozborom najmenej 4x za rok
uvádzajúci učiteľ odporučí ZU najnovšiu odbornú, pedagogickú a psychologickú

literatúru
uvádzajúci učiteľ upozorní ZU na povinnosť zúčastňovať sa všetkých porád a akcií

organizovaných riaditeľstvom školy
uvádzajúci učiteľ upozorní ZU na povinnosť sledovať zmeny v rozvrhu a pokyny na

tabuli oznamov
naučí ZU vyplňovať triednu dokumentáciu
uvádzajúci učiteľ upozorní ZU na činnosť výchovného poradcu a koordinátorov na

škole

2.4. Povinnosti vychovávateliek v ŠKD
Všetky povinnosti vychovávateliek a organizačné záležitosti týkajúce sa ŠKD sú ukotvené vo Výchovno-vzdelávacom programe ŠKD.

2.5. Povinnosti správcov kabinetov
priebežne v roku kontroluje inventár kabinetu
každá pomôcka, ktorá je v inventári musí byť označená inventárnym číslom
po dodaní nových pomôcok zaeviduje sa inventárnym číslom v súlade s registrom do inventárnej knihy
na konci kalendárneho roku urobí fyzickú inventarizáciu
podáva návrhy na vyradenie, alebo doplnenie inventára
učitelia si požičiavajú pomôcky, ktoré sú povinní vrátiť nepoškodené na pôvodné

miesto
udržiava v kabinete poriadok a čistotu
hmotnú zodpovednosť majú všetci učitelia, ktorí chodia po pomôcky
pomôcky na dlhšie použitie zaevidovať v zošite ( 1 mesiac), krátkodobé požičanie

pomôcok sa neeviduje
žiaci nemajú chodiť po pomôcky, ani odnášať do kabinetu / iba s vyučujúcim /
učiteľ je povinný upozorniť správcu kabinetu, ak sa poškodí pomôcka

C. Ekonomicko-prevádzkový útvar

Je priamo riadený zriaďovateľom školy, tvoria ho:

1.1. administratívna pracovníčka školy

1.2. finančné oddeleniu OÚ – p. K. Pavelková a p. H.Kisantalová

1.3. ekonomicko-právne služby – Ing. E. Melišíková

2. technik BOZP

3.1. školník

3.2. upratovačky

1.1 Administratívna pracovníčka školy

Je priamo podriadená riaditeľke školy a zodpovedá najmä za:
vypracovanie podkladov k programovému rozpočtu a rozpočtu na kalendárny rok
dodržiavanie rozpočtových pravidiel a predpisov o finančnom hospodárení
vypracovanie návrhu rozpočtových opatrení v zmysle schváleného rozpočtu
vypracovanie a vecnú správnosť vnútorných smerníc ekonomického charakteru a ich predloženie riaditeľke školy na schválenie
vypracovanie podkladov pre hospodárske zmluvy
podklady pre pravidelné odpisovanie hodnoty majetku
správne vedenie a archiváciu písomností súvisiacich s ekonomickou činnosťou školy
prijímanie, rozdeľovanie a odosielanie pošty podľa registratúrneho plánu a vecnej príslušnosti jednotlivým zamestnancom

· spoluprácu s finančným oddelením OÚ
správnosť evidencie osobných spisov zamestnancov, ich aktualizáciu a správnu archiváciu údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov
vypracovanie podkladov a dodržiavanie platnej legislatívy, VZN mesta a vnútorných smerníc pre verejné obstarávanie tovarov a služieb
inventarizáciu majetku školy
vydávanie potvrdení pre vlastnú potrebu zamestnancov a žiakov školy
vedie knihu zásob a spotreby paliva a cenín
správne vedenie a archiváciu písomností
za vedenie pokladne školy
evidenciu a správnu vecnosť cestovných príkazov a vyplácanie náhrad pri pracovných cestách
evidenciu a vyplácanie cestovného a štipendií žiakom v zmysle platnej legislatívy
vecnú správnosť faktúr a ich uhrádzanie v termíne splatnosti
evidenciu a správnu vecnosť účtovných dokladov
dozerať na inventarizáciu v jednotlivých kabinetoch

1.2 Finančné oddelenie OÚ
kompletnú a správnu likvidáciu miezd a ostatných finančných nárokov vyplývajúcich z pracovného pomeru všetkých zamestnancov
písomné vypracovanie platových dekrétov podľa platných mzdových predpisov a vnútorných smerníc

1.3 Ekonomicko-právne služby – Ing. E. Melišíková
vedenie účtovníctva a jeho mesačné uzávierky
pravidelné odpisovanie hodnoty majetku podľa VZN obce

2. Technik BOZP

Činnosť vykonáva dodávateľským spôsobom p. Eva Wahleová a zodpovedá najmä za:
vypracovanie plánu revízií a kontrol v zmysle platnej legislatívy,
pravidelné školenia zamestnancov z oblasti BOZP.
Navrhuje a kontroluje bezpečnostné značenie v budovách školy a kotolne.

3. 1. Základné povinnosti školníka

· zamestnanec vo funkcii školníka využíva na škole všetky práva vyplývajúce

zo Zákonníka práce a ďalších právnych predpisov

· je členom kolektívu zamestnancov školy a má právo zúčastňovať sa všetkých akcií a podujatí v spoločenskom, kultúrnom a športovom živote školy

· pomáha riaditeľke školy, ZRŠ, pedagogickým zamestnancom a hospodárke školy zabezpečovať nerušenú prevádzku školy

· príkladne sa stará o všetok školský majetok, budovu školy, objekty školy a areál školy

· robí bežné remeselnícke, údržbárske a domovnícke práce

· zabezpečuje v školských miestnostiach, na dvore a okolí školy príkladný poriadok

· pomáha pri udržiavaní poriadku v škole

· organizuje, riadi a kontroluje prácu pracovníkov verejnoprospešných prác

poskytnutých pre pomoc v škole z obecného úradu

· donáša a odnáša poštové zásielky, balíky na poštu, ako aj rôzne podklady, štatistiky a iné dokumentácie na obecný úrad

· zodpovedá za bezpečnosť v budove školy a v jej objektoch

· dbá, aby vyučovanie nebolo nikým rušené, aby vyučovacie priestory boli

vždy čisté, vyvetrané, v zimnom období riadne vyhriate

· v spolupráci s BOZ – komisiou pre ochranu a bezpečnosť pri práci štvrťročne vykonáva kontrolu nedostatkov, ktoré by mohli ohroziť zdravie alebo život zamestnancov a žiakov; zistené nedostatky po kontrole zapíše do zošita

· udržuje všade vzorný poriadok a čistotu, vyvesuje štátne zástavy

· dozerá, aby si žiaci pred vchodom očistili obuv

· zodpovedá za vykonanie všetkých bežných opatrení na ochranu majetku (uzamknutie hlavnej brány, uzamknutie brány na školskom ihrisku, vypnutie elektrických zariadení a pod.)

· denne kontroluje stav v splachovacích záchodoch a podľa potreby ich opravuje; nedostatky hlási riaditeľke školy

· vážnejšie poruchy na budove a zariadení, ktoré nemôže sám odstrániť, hlási riaditeľke školy a stará sa o ich kvalitné odstránenie zabezpečovaním opravárenských firiem

· sleduje pohyb žiakov a nepovolených osôb v školských priestoroch, najmä mimo prevádzky školy; ak sa v budove zdržujú bezdôvodne, vykazuje ich zo školskej budovy, dvora, ihriska a pod.

· opravuje vodovodné vedenie – tesnenie, vymieňa kohútiky; na elektrickom vedení vymieňa poistky, zdroje svetla; opravuje zámky, dvere, nátery, okná, školský nábytok, telocvičné náradie, náčinie, prezerá odkvapové rúry, strechu a pod.

· pravidelne upravuje terén okolo školy, kvetinových hriadok; prostredníctvom upratovačiek zabezpečuje polievanie kvetov cez prázdniny

· je povinný zachovať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa dozvedel pri práci alebo v súvislosti s ňou a ktoré vo všeobecnom záujme, alebo v záujme zúčastnených osôb vyžadujú, aby sa zachovalo v tajnosti

· zabezpečuje a pomáha pri rôznych prácach podľa pokynov riaditeľky školy a zástupkyne riaditeľky školy

· čistí a dozerá na dodržiavanie čistoty pred budovou obidvoch škôl, ako aj ich okolí; v zimných mesiacoch odpratúva sneh spred školských budov a okolo nich

· v jesenných mesiacoch odmetá z chodníkov pred školami lístie a zhrabúva a odpratúva napadané lístie na školských dvoroch

· robí rekonštrukčné práce v budove a areály školy

· nákup vykonáva len po odsúhlasení riaditeľky školy, alebo jej zástupkyne

· v prípade povolenej práce nadčas od riaditeľky školy, bude pracovný čas zaplatený podľa zákonníka práce

· je povinný dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

3.2. Základné povinnosti upratovačiek

· upratovačky majú na škole všetky práva vyplývajúce zo Zákonníka práce, Pracovného poriadku a ďalších platných predpisov a smerníc.

· vedú evidenciu čistiacich potrieb a pomôcok na upratovanie

· v dopoludňajšej zmene upratujú pridelené priestory; udržujú ich v náležitej čistote a vzornom poriadku, preto robia okrem ďalších ustanovení bežné a veľké upratovanie im pridelených priestorov, vrátane čistenia okien.

· pracovné úlohy upratovačiek sú určené podľa dohodou pridelených objektov.

· frekvencia upratovania, čistenia a dezinfekcie je podrobne rozpísaná v Prevádzkovom poriadku školy

· pri práci sú povinné používať všetky pridelené osobné ochranné prostriedky.

· po skončení upratovania skontrolujú či sú zatvorené okná, riadne uzavretý vodovod,

uzamknú triedy a oddelenia ŠK.

· vykonávajú aj iné práce, najmä školnícke, ak je školník poverený inými úlohami alebo neprítomný v zariadení

· sú povinné v prípade potreby navzájom sa zastupovať v čase PN a OČR. V práci sa riadia pokynmi, zástupkyne riaditeľa alebo riaditeľa školy. Zistené chyby a závady zapisujú do zošita opráv.

Článok V.

Poradné orgány riaditeľky

Poradnými orgánmi riaditeľa školy sú :

1.1. Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán vyjadrujúci a presadzujúci miestne záujmy a záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje činnosť školy a z pohľadu školskej problematiky sa vyjadruje k činnosti obecných zastupiteľstiev a miestnych orgánov školskej správy. Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy a ostatných zamestnancov, ktorí sa podieľajú na vytváraní podmienok pre výchovu a vzdelávanie v Základnej školy v Jesenskom. Rada školy sa riadi pravidlami, ktoré vyplývajú z jej štatútu a platnej legislatívy. Predkladá a schvaľuje zriaďovateľovi školy kandidátov na výberové konanie na obsadenie miest vedúcich zamestnancov podľa § 5 ods. 1 zákona 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v zmysle neskorších zmien a doplnkov,

1.2. Pedagogická rada školy. Zvoláva ju podľa plánu, prípadne podľa potreby riaditeľka školy. Jej členmi sú všetci pedagogickí a výchovní zamestnanci školy. Riadi sa rokovacím poriadkom.

1.4. Rada rodičov školy. Je iniciatívnym orgánom rodičov žiakov školy. Schádza sa štvrťročne alebo podľa potreby.

1.6. Rada vedúcich PK a MZ. Schádza sa podľa potreby, spravidla pred predbežnými štvrťročnými hodnotiacimi poradami.

Článok VI.

Základné zásady, nástroje a metódy riadenia

1. Každý útvar zabezpečuje ucelený súbor odborných činností, za ktorý zodpovedajú zástupkyňa a riaditeľka školy a ďalší zamestnanci poverení ich vedením. Jednotlivé útvary vzájomne spolupracujú. V prípade, že sa vybavenie určitej veci dotýka pôsobnosti viacerých útvarov ZŠ, zabezpečuje jej vybavenie ten útvar, ktorý bol riaditeľkou školy poverený plnením tejto úlohy.

2. Medzi základné organizačné a riadiace normy patria:

· organizačný poriadok

· pracovný poriadok

· vnútorný poriadok

· kolektívna zmluva

· rokovací poriadok

· rozvrh hodín, a týždenný plán výchovnej činnosti

· plán vnútornej kontroly a hospitačnej činnosti

· pedagogická rada a pracovná porada

· uznesenia PR a opatrenia PP

· registratúrny plán

· normy so všeobecnou platnosťou – príkaz, rozhodnutie, úprava, smernica, metodický pokyn,

· ďalšie akty riadenia s určitou obmedzenosťou, ktoré môžu po schválení riaditeľkou školy vydávať aj ostatní vedúci zamestnanci.

3. Medzi základné metódy riadiacej práce patria:

· analytická činnosť odborných pedagogických, ekonomických a administratívnych oblastí,

· tímová práca, zodpovednosť jednotlivých zamestnancov,

· perspektívnosť a programovosť,

· informovanosť ostatných zamestnancov o všetkých ukazovateľoch, ktoré majú vplyv na riadny chod školy.

4. Odovzdávanie a preberanie funkcií sa vykonáva písomne v týchto prípadoch:

· ak ide o vedúcu funkciu

· ak ide o funkciu s hmotnou zodpovednosťou

· ak o tom rozhodne nadriadený zamestnanec

Rozsah protokolu o odovzdaní a prebraní funkcie určí nadriadený zamestnanec. Pri prevzatí funkcie spojenej s hmotnou zodpovednosťou sa vykoná mimoriadna inventúra. V prípade odovzdávania funkcie súvisiacej s preberaním utajovaných skutočností sa postupuje podľa osobitných predpisov /zákon 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

Organizačný poriadok je záväzný predpis, ktorý upravuje vzťahy školy k iným inštitúciám, vzťahy a pracovné náplne zamestnancov školy a ďalšie vzťahy súvisiace s prevádzkou školy. Súčasťou organizačnej normy je :

2.1 Zriaďovacia listina

2.2. Štatút Základnej školy v Jesenskom

2.3. Zákon SNR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

v znení neskorších zmien a doplnkov.

2.4. Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

2.5. Pracovný poriadok pre pedagogických a ostatných zamestnancov ZŠ Jesenské a jeho

dodatky.

2.6. Vnútorný poriadok školy.

Článok VIII.

Účinnosť

Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť 02. 09. 2011 a týmto dňom stráca účinnosť predchádzajúci organizačný poriadok.

V Jesenskom Mgr. Alena Vontorčíková

26. 8. 2011 riaditeľka školy