ZŠ Jesenské
Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, Jesenské
Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne od:
07.04.2021 do 26.4.2021

Prosíme Vás o vyplnenie elektronickej prihlášky.

Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a deti, ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.

Na zápis si môžete zvoliť jednu z alternatív:

Ak ste vyplnili elektronickú prihlášku
vyplnenú žiadosť podpísanú obidvomi rodičmi/zákonnými zástupcami + rodný list dieťaťa a občianske preukazy obidvoch rodičov na overenie údajov doneste do školy: každý pondelok v mesiaci apríl (12.4.2021, 19.4.2021, 26.4.2021) v čase od 9:00 hod. – do 15:00 hod.
Ak nemáte možnosť elektronicky komunikovať so školou ani vytlačiť si dokumenty zo stránky školy
každý pondelok v uvedenom termíne vyššie, si vyzdvihnete žiadosť a ostatné potrebné dokumenty v škole - vyplniť ich môžete priamo v škole alebo ich po vyplnení doma doručíte do školy najneskôr do ukončenia zápisu (26.04.2021 do 15:00 hod.).

Počas zápisu Vás prosíme o dodržiavanie sprísnených hygienických opatrení.
Ak máte dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, doložte vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2021.
 
Elektronická prihláška:
Informácie k zápisu
Prihláška do Školského klubu detíInformácie k zápisu do prvého ročníka:
  • 1. Zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31.8.2021 šiesty rok veku.
  • 2. Rodič vyplní dotazníky, ktorých tlačivo obdrží v materskej škole, na web stránke základnej školy, alebo v škole pri zápise.
  • 3. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je telesne alebo duševne primerane vyspelé, môže sa rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa rozhodnúť, že dieťa pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, o čom informuje aj riaditeľku základnej školy, ktorá na základe tejto informácie vydá rozhodnutie o neprijatí.
  • 4. Ak rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa požiada, aby do školy bolo výnimočne prijaté dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka /september – december 2021/, k žiadosti priloží vyjadrenie pedagogicko-psychologickej poradne a všeobecného lekára pre deti a dorast.
  • 5. Ak sa u žiaka prvého ročníka základnej školy v priebehu prvého polroku školského roka prejaví nedostatočná telesná alebo duševná vyspelosť na školskú dochádzku, riaditeľka školy po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka, školským špeciálnym pedagógom a vyjadrení pedagogicko-psychologickej poradne dodatočne odloží plnenie povinnej školskej dochádzky na nasledujúci rok. Rozhodnutie o dodatočnom odklade vydá riaditeľka školy.
Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, 980 02 Jesenské         telefón: 047 / 5698101     mobil: 0911 298 447    mail: sekretariat (zavináč) zsjesenske (bodka) sk  
Webmaster: Miroslav Obročník © 2006 - 2021