ZŠ Jesenské
Riaditeľstvo Základnej školy Janka Jesenského v Jesenskom oznamuje rodičom, že

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne:

od 05. apríla do 07. apríla 2022


Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2015 do 31.8.2016
a deti, ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.

Na zápis si môžete zvoliť jednu z alternatív:

Ak ste vyplnili prihlášku zverejnenú na web stránke školy - podpísanú obidvomi rodičmi/zákonnými zástupcami + rodný list dieťaťa + občianske preukazy obidvoch rodičov na overenie údajov a 14,00 € za sadu zošitov, doneste do školy:
od 05.04.2022 do 07.4.2022 v čase od 9:00 hod. – do 15:00 hod.
Ak nemáte možnosť vytlačiť si dokumenty zo stránky školy – v uvedenom termíne si vyzdvihnete žiadosť, ostatné potrebné dokumenty v škole - vyplniť ich môžete priamo v škole alebo ich po vyplnení doma doručíte do školy aj s poplatkom za zošity najneskôr do ukončenia zápisu (07.04.2022 do 15:00 hod.). Počas zápisu Vás prosíme o dodržiavanie sprísnených hygienických opatrení. Ak máte dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, doložte vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2022.

Ďakujeme a tešíme sa na Vás!
                                                                              Mgr. Miroslava Gombalová
                                                                                       riaditeľka školy

 
Prihláška na vzdelávanie v základnej škole
na školský rok 2022/2023
Dotazník pre rodičov
Zoznam pomôcok do 1. ročníka
Prihláška do
Školského klubu detí

Potvrdenie o plnení povinného
predprimárneho vzdelávania
Písomné vyhlásenie
zákonného zástupcu

Dohoda o podpisovaníInformácie k zápisu do prvého ročníka ZŠ:
  • 1. Zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31.8.2022 šiesty rok veku.
  • 2. Rodič vyplní dotazník a prihlášku, ktorých tlačivo obdrží v materskej škole, na web stránke základnej školy, alebo v škole pri zápise.
  • 3. Zápis sa uskutoční v termíne od 05.04.2022 do 07.4.2022 v čase od 9:00 do 15:00 hod.
    Rodičia môžu prísť v tomto termíne osobne na sekretariát školy (Mieru 154).
  • 4. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je telesne alebo duševne primerane vyspelé, môže sa rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa rozhodnúť, že dieťa pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, o čom informuje aj riaditeľku základnej školy, ktorá na základe tejto informácie vydá rozhodnutie o neprijatí.
  • 5. Ak rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa požiada, aby do školy bolo výnimočne prijaté dieťa, ktoré dovŕši šiesty rok veku v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka /september – december 2022/, k žiadosti priloží vyjadrenie pedagogicko-psychologickej poradne a všeobecného lekára pre deti a dorast.
  • 6. Ak sa u žiaka prvého ročníka základnej školy v priebehu prvého polroku školského roka prejaví nedostatočná telesná alebo duševná vyspelosť na školskú dochádzku, riaditeľka školy po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka, špeciálnym pedagógom a vyjadrení pedagogicko-psychologickej poradne dodatočne odloží plnenie povinnej školskej dochádzky na nasledujúci rok. Rozhodnutie o dodatočnom odklade vydá riaditeľka školy.
Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, 980 02 Jesenské         telefón: 047 / 5698101     mobil: 0911 298 447    mail: sekretariat (zavináč) zsjesenske (bodka) sk  
Webmaster: Miroslav Obročník © 2006 - 2022