O projekte

Škola realizuje projekt „Moderná škola pre život” podporený z Európského sociálneho fondu prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ.

Riadenie implementácie projektu je rozdelené do niekoľkých základných oblastí:

Celkové riadenie implementácie projektu zabezpečuje projektový manažér. Dohliada na dodržiavanie zmluvných podmienok a časového harmonogramu realizácie projektu, ako aj na dodržiavanie pravidiel pre implementáciu určených zo strany SO/RO. Riadi proces verejného obstarávanie v spolupráci s odborne spôsobilou osobou (externý pracovník), komunikuje s dodávateľmi. Kontroluje priebeh riadenia projektu podľa schváleného časového harmonogramu, navrhuje zmeny a pripravuje prípadné žiadosti o zmenu v projekte na základe požiadaviek ostatných pracovníkov projektu, je zodpovedný za naplnenie projektu podľa schválených aktivít. Zodpovedá za naplnenie vzdelávacích aktivít v projekte, schvaľuje obsah a kvalitu dodávateľských prác. Kontroluje prácu ostatných členov projektového tímu.

Finančné riadenie projektu má na starosti finančný manažér projektu, kontroluje a schvaľuje ho projektový manažér projektu. Finančné riadenie zahŕňa okrem prípravy rozpočtu / cash flow projektu, sledovanie jeho pravidelného mesačného čerpania, dodržiavania limitov, prípravu žiadostí o platbu a záverečného zúčtovania projektu, príprava podkladov k žiadostiam o platbu, prípravu zmien v rozpočte podľa usmernení projektového manažéra.

Obsahové riadenie projektu má na zodpovednosti projektový manažér. Zodpovedá za celkové riadenie a kontrolu realizácie vzdelávacích aktivít v projekte, schvaľuje obsah a kvalitu dodávateľských prác. Na tejto činnosti spolupracuje s koordinátormi jednotlivých aktivít, ktorých priamo riadi.

Za realizáciu a koordináciu jednotlivých aktivít sú zodpovední koordinátori odborných aktivít. Na koordinácii aktivít spolupracujú najmä s projektovým manažérom, ktorý ich riadi ich činnosť, ale aj s vedením školy a odbornými pracovníkmi zapojenými do jednotlivých aktivít.

Časové riadenie projektu
Má na zodpovednosti administratívny pracovník. Pripravuje podklady na nákup materiálu, resp. vybavenia pre jednotlivé aktivity podľa schváleného projektu, ktoré schvaľuje projektový manažér. Zodpovedá za prípravu podkladov pre zúčtovanie, nevyhnutné kopírovanie pre projekt ako aj prípravu plánu aktivít na najbližší mesiac. Riadi ho projektový manažér.

Riadenie rizík projektu
Na riadení rizík sa podieľajú všetci členovia projektového tímu pod vedením projektového manažéra. Jeho cieľom je minimalizovať ohrozenia projektu, ktoré by mohli znemožniť jeho ďalšiu realizáciu alebo znižovanie rozpočtu v dôsledku neefektívnosti. Z uvedeného dôvodu boli v rámci prípravy projektu analyzované možné riziká pri jednotlivých aktivitách a navrhnuté nástroje ich eliminácie. Riadenie zmien a riadenie rizík bude integrálnou súčasťou riadenia implementácie projektu.