Riadenie projektu

Riadenie projektu, vrátane hlavných a podporných aktivít (riadenie projektu, vrátane finančného riadenia, monitoring a hodnotenie, ako aj zabezpečenie publicity a informovanosti) je realizované s využitím existujúcich interných personálnych kapacít školy, resp. s využitím externých služieb zabezpečených dodávateľsky. Kombinácia interného a externého personálu bola zvolená z dôvodu zabezpečenia efektívnej a bezproblémovej implementácie projektu, pričom externí dodávatelia a konzultanti doplnia interné personálne kapacity. Výber a obstaranie dodávateľov sú zrealizované v súlade s podmienkami výzvy a určenými pravidlami pre implementáciu projektov v rámci OP Vzdelávanie.