Škola

Zriaďovateľom základnej školy je obec Jesenské. Riadenie základnej školy je zabezpečené v súlade splatnou legislatívou. Za vedenie školy zodpovedá riaditeľka, ktorá je zároveň štatutárnym zástupcom školy a ktorú na návrh rady školy menuje zriaďovateľ. V rámci riadenia školy a zamestnancov je aplikovaný platný organizačný a pracovný poriadok.

V r. 2002 sa naša Základná škola stala školou s právnou subjektivitou a poskytuje vzdelávanie žiakov 1.-9.ročníka a žiakov s mentálnym postihnutím.
Výučba žiakov našej školy prebieha v 2 budovách. Hlavná budova bola postavená v r. 1924 a slúžila pre úradovne Okresného úradu v Jesenskom, od r.1951 strednej škole slovenskej a 1953 Osemročnej strednej školy slovenskej. Budova Národnej školy ročníky 1-3 bola sprevádzkovaná v r.1931.
Riaditeľka školy úzko spolupracuje so zamestnancami a poradnými orgánmi, ktoré sú v škole vytvorené a ktorých členmi sú zamestnanci školy, v rámci externého prostredia spolupracuje najmä so zriaďovateľom a radou školy. Z hľadiska metodického vedenia a tvorby obsahov vyučovania sa na riadení podieľajú predovšetkým vytvorené predmetové komisie.

Aspekt environmentálnej zodpovednosti je uplatňovaný jednak v rámci riadenia školy, ako aj v rámci vyučovania so zameraním na zvyšovanie povedomia žiakov. V rámci projektu Škola podporujúca zdravie, v ktorom sme zapojení do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie od roku 2000, prebieha na škole triedenie odpadu a ďalšie aktivity zamerané na upevňovanie zdravia žiakov.