Výchovný poradca

Výchovný poradca

 Ing. Milan Struhár

Plán práce výchovného poradcu

- Spolupracovať s riaditeľkou školy, triednymi učiteľmi, rodičmi a žiakmi školy pri riešení vzniknutých výchovno – vyučovacích problémov. – Oboznámiť žiakov 5. a 9. ročníka o možnostiach ďalšieho štúdia a pomoc pri orientácii k správnej voľbe povolania. Zorganizovať rodičovské združenie pre rodičov detí 8. ročníka (informácie o stredných školách) a pre rodičov detí 9. ročníka (informácie o prihláškách a štatistikách). – Viesť predpísané evidencie o žiakoch a ich záujme o povolanie, evidovať získané informácie v programe Proforient. – V priebehu školského roka sa zúčastňovať na zasadnutiach sekcie výchovného poradenstva a plniť úlohy podľa potrieb školy. – Systematicky sledovať vývin žiakov a zmeny v ich správaní. Ak sa správanie dieťaťa nedá korigovať pedagogickými postupmi, zabezpečiť odborné psychologické alebo špeciálno-pedagogické vyšetrenie a postupovať na základe príslušných záverov. – Zabezpečiť diagnostiku a evidenciu porúch žiakov v správaní a učení, ich školskej neúspešnosti. Poskytovať individuálne konzultácie žiakom a rodičom pri ich riešení v spolupráci s príslušnou CPPPaP

TERMÍNOVANÉ ÚLOHY

 Mesiac Činnosť
SEPTEMBER Vypracovať plán práce. Príprava materiálov o stredných školách, aktualizácia vitríny „Kam na SŠ“. Upresniť zoznamy žiakov 9. ročníka a žiakov v nižších ročníkov. Upresniť zoznamy žiakov s vývinovými poruchami učenia a správania. Práca so spismi integrovaných žiakov, doplnenie záznamov o aktuálne individuálne plány.
OKTÓBER Uskutočniť zber upresnených záujmov na SŠ žiakov, ktorí vychádzajú zo základnej školy. Spracovať podklady do programu Proforient a odoslať informácie do výpočtového strediska. Individuálna práca so žiakmi. Príprava na stretnutie zástupcov SŠ so žiakmi 9. ročníka. Konzultácie so žiakmi 9. ročníka o možnostiach štúdia na stredných školách.
NOVEMBER Príprava podkladov pre prihlášky. Zisťovanie záujmu žiakov 5. ročníka o 8 – ročné gymnáziá, žiakov 8. ročníka o bilingválne gymnáziá. Spracovanie záujmov žiakov na SŠ, spolupráca so SVŠ. Exkurzia na stredné školy ( podľa ponuky ). Rodičovské združenie pre rodičov žiakov 9. ročníka – informácie k prihláškam a orientácii v štatistikách o SŠ.
DECEMBER Práca s prihláškami na SŠ. Práca so žiakmi končiacimi v nižšom ročníku. Návšteva SŠ – prezentácie stredných škôl.
 JANUÁR Spracovanie záujmov žiakov na SŠ, spolupráca so SVŠ – program Proforient. Práca s prihláškami na SŠ, kompletizácia prihlášok. Besedy so zástupcami SŠ. Individuálna práca so žiakmi.
FEBRUÁR Spracovať a odoslať podklady do ŠVS Príprava, skompletizovanie a poslanie prihlášok žiakov na talentové odbory. Dopísanie polročných známok do Proforientu, doplnenie dokladov (diplomov ) u žiakov. Zisťovanie záujmu žiakov 5. ročníka o štúdium na 8 – ročnom gymnáziu.
MAREC Zisťovanie kritérií na prijímacie skúšky na SŠ. Konzultácie s rodičmi vychádzajúcich žiakov. Kompletizácia prihlášok, ich odovzdanie zákonným zástupcom na podpis. Práca so spismi integrovaných žiakov.
APRÍL Odoslanie prihlášok na SŠ. Sledovanie prijímacích pohovorov, príprava žiakov na prijímacie skúšky.
MÁJ Sledovanie umiestnenia žiakov na SŠ. Vydanie zápisných lístkov na SŠ. Riešenie odvolaní a príprava žiakov na prípadné druhé kolo prijímacích skúšok. Zber informácií a spracovávanie evidencie. Vstupné informácie o SŠ pre žiakov 8. ročníka a ich rodičov – rodičovské združenie. Príprava a vyplňovanie vstupných dokladov o SŠ pre žiakov 8. Ročníka – v programe Proforient.
JÚN Riešenie nezaradených žiakov. Pripraviť evidenciu záujmu ôsmakov a odoslanie informácií do SVŠ. Spracovanie zoznamu o rozmiestnení žiakov.