ZS Jesenské, Ul. Mieru 154, okr. Rimavská Sobota
 

Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154 v Jesenskom

sa nachádza na juhu okresu Rimavská Sobota, v Banskobystrickom kraji.

     Budova, v ktorej je umiestnená ZŠ slovenská a to druhý stupeň - 4 až 9 ročník, bola postavená v r. 1924 pre úradovne Okresného úradu v Jesenskom.

        V r.1951 po zrušení ONV bola pridelená pre tunajšiu strednú školu slovenskú. Vtedajším riaditeľom školy bol Ján Majerský, ktorý budovu čiastočne preadaptoval pre školské účely. Zriadené boli 4 učebne, riaditeľňa, zborovňa a kabinety. V bývalom zriadeneckom byte zriadil školskú kuchyňu.   

Dňom 1.júla 1952 prevzal riaditeľstvo strednej školy Viliam Bernáth a previedol ďalšie adaptácie.

V budove boli v tej dobe 3 učebne, miestnosť pre DM, klubovňa PO, riaditeľňa, zborovňa, 3 kabinety, z nich jeden slúžil ako školská provizórna dielňa, jedáleň, školská kuchyňa s komorou, sklad potravín a byt riaditeľa školy.

         Podrobnejšie údaje o tejto budove, o organizácii výučby v nej obsahuje školská kronika, ktorá sa nachádza na riaditeľstve školy a je vedená od roku 1948, keď bola tunajšia, v tom čase stredná škola zriadená.

         Do roku 1951 bola stredná škola núdzovo umiestnená v budove Národnej školy – o zriadenie tejto strednej školy sa veľkou mierou pričinil miestny riaditeľ Národnej školy Anton Grízber. Podľa zriaďujúcej listiny sa 1.9.1948 uskutočnil zápis do školy. Zapísaných bolo do I. ročníka 59 žiakov, do II. ročníka 51 žiakov.

V septembri 1953 bola stredná škola zlúčená s národnou školou pod titulom Osemročná stredná škola slovenská. Triedy boli umiestnené v dvoch budovách. V budove bývalej národnej školy sa vyučoval 1-5 roč., v budove strednej školy 6-9 ročník.

            V júli 1958 bol V. Bernáth z funkcie odvolaný a pozbavený učiteľských služieb vôbec. Na jeho miesto bol dosadený Ján Darmo, ktorý bol po mesačnom pôsobení z funkcie odvolaný a na jeho miesto bol dosadený Milan Brusničan. Menovaný pôsobil vo funkcii riaditeľa školy od šk. roku 1958/59 až do roku 1961/62. 1.10.1962 správu školy preberá Milan Strukan, ktorý pôsobil vo funkcii do 1.8. 1968, keď bol na vlastnú žiadosť preložený do okresu B. Bystrica. Strukan previedol prístavbu skladu pre šk. dielne a dreváreň pre sklad paliva. Boli upravené bývalé väzenské cely pre sklad CO. 1.10.1968 bol za riaditeľa školy ustanovený Juraj Dubovec, ktorý pôsobil na škole do roku 1970.

 Bývalá budova Národnej školy (v súčasnosti je v nej umiestnený prvý stupeň),  sa začala stavať  v roku 1930, kedy správcom školy bol Ladislav Stacho.

            Novostavba bola odovzdaná svojmu účelu 14. júna 1931. Správcom školy v tom čase bol už Jozef Palášthy. V poschodovej školskej budove boli v tom čase 2 učebne, riaditeľňa, kabinet a byt riaditeľa školy. Tretia trieda bola pristavená za maďarskej okupácie. Školu spravoval počas tejto doby Jozef Hrivňák. Písomné záznamy z tejto doby sa na škole nenachádzajú.

            Zachované sú kroniky z rokov 1922/1938, a od roku 1945 do konca šk. roku 1952/53. Od roku 14945 do konca šk. roku 1952/53 riaditeľom Štátnej ľudovej školy, ktorá bola v tejto budove umiestnená, bol A. Grúber.

 

Riaditelia, ktorí pôsobili na škole od roku 1970/71

 

1970 - 1972 -  Július Lacík, ktorý 1.12.1972 odchádza pracovať na ONV

 

1972 - 1978 - Ľ. Konček.

 • 1.9.1978 - sa na škole začala uplatňovať prestavba. Previedla sa oprava a vymaľovanie tried,  výmena  a náter tabúľ, oprava dlážky v 3 triedach a v ŠD, doplnili sa i kabinety učebnými pomôckami.

 

1981 - 1983 - V. Kunštár

 • 1982/83 - začiatok školského roku prebiehal v obtiažnych podmienkach, dokončovacích prác pri oprave budovy. Vo všetkých triedach boli nahradené olejové podlahy gumolinom. Hlavné chodby a dve triedy boli  vymaľované. V priebehu šk. roku boli vybudované betonové chodníky.

 • 1983/84 - kádrové oddelenie školy sa nezmenilo. Povolené boli 3 oddelenia Šd. Učilo sa v 3 budovách. ŠD sa presunula na ulicu 9. mája.

 

1984 - 1991 - Š. Bukviarová

 

1991 - 2001 - E. Neubusová

 • 1992/93 – V tomto roku bola prevedená rekonštrukcia budovy, ktorú previedol Okresný stavebný podnik Rim. Sobota. Budova bola zmodernizovaná - v triedach sú umývadlá, radiátory, k dispozícii sú nové priestory dielní a učebne na delenie hodín.

 

2001 - 2009  - M. Kiráľová

 • v roku 2004 sa previedla plynofikácia v obidvoch budovách.

 • v roku 2005 sa v budove I. stupňa previedla oprava fasády,  zriadila sa počítačová učebňa s  moderným vybavením.

 • v roku 2006 sa vymenila nová strecha v hlavnej budove, zriadil sa archív a knižnica 

 

2009 - 2010 - A. Vontorčíková

 • úprava školského dvora

 • oplotenie a výstavba ihriska

 • oprava fasády hlavnej budovy

 • budovanie chodníkov a prístupovej cesty

 • vytvorenie konzultačnej miestnosti pre rodičov

 

2010 - 2011  - M. Bačkorová (rod. Kiráľová);

V spolupráci s odbornou inštitúciou podaná žiadosť na projekt
"Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy - premena tradičnej školy na modernú"
Realizácia úspešného projektu: VI. 2012 - V. 2014
Suma - 310 000 € (vybudovanie IKT v triedach a učebniach)


2011 - 2016  -  A. Vontorčíková

Šk. rok 2011 - 2012:

 • vymaľovali sa tri triedy 1. stupňa na Školskej ulici, šesť tried a hlavné chodby 2. stupňa na Ulici mieru

 • zakúpil sa nábytok do troch tried

 • dobudovala sa ďalšias časť chodníkov a odtokov v hlavnej budove

 • vybudovalo sa pieskovisko pri ŠKD

 • oprava časti strechy

 • rozbehnutie projektu "Moderná škola pre život" od 1. júna 2012

Šk. rok 2012 - 2013:

 • vymaľovanie dvoch špeciálnych tried

 • zakúpenie nábytku do dvoch tried 1. stupňa

 • zakúpenie nábytku do multimediálnej učebne


Šk. rok 2013 - 2014:

 • vybavenie jazykovej učebňe - zakúpenie kancelárskych stoličiek a nábytku

 • zakúpenie nábytku do dvoch tried

 • položenie novej podlahy na chobe a toaletách I. stupňa

 • zateplenie strechy archívu, murárske práce na archíve

  výsadba rastlín v skalke na školskom nádvorí


Šk. rok 2014 - 2015:

 • zakúpenie šatňových skriniek v budove I. stupňa

 • oprava prístupovej cesty do dvora budovy II. stupňa

 • zakúpenie chladničky

 • odizolovanie stien medzi budovami

 • fasáda archívu

 • zakúpenie protipožiarných dverí

 • sprístupnenie pripojenia na internet v budove I. stupňa oprickým káblom


Šk. rok 2015 - 2016:

 • zakúpenie školského nábytku do dvoch tried

 • zakúpenie nábytku do zborovne I. stupňa

 • zakúpenie skrine na spisy a učebné pomôcky

 • zakúpenie záhradkárskych potrieb na úpravu dvora

 • zakúpenie lavíc, katedry a stoličiek do 1. ročníka

 • zakúpenie elektrického kotla

 • prerobenie plynového kúrenia na elektrické s tepelným čerpadlom v spolupráci s obecným úradom

 • zakúpenie materiálu k stavebným úpravám v budove I. stupňa

 • vymaľovalo sa šesť tried a hlavné chodby 2. stupňa na Ulici mieru

 • dobudovala sa ďalšia časť chodníkov a odtokov v hlavnej budove

 • vybudovalo sa pieskovisko pri ŠKD

 • oprava časti strechy2017 - 2021  -  A. Vontorčíková

   Šk. rok 2016 - 2017:

 • vymaľovali sa tri triedy 1. stupňa na Školskej ulici

 • zakúpil sa nábytok do troch tried

 • výmena radiátorov v časti hlavnej budovy

 • prestavba budovy 1. stupňa na Školskej ulici pri ktorej bola vytvorená nová trieda pre 1. ročník,
  rozšírené priestory chodby i zborovne a výmena vykurovacieho systému

 • výmena okien na budove 1. stupňa na Školskej ulici

 • inštalácia nového vykurovacieho systému tepelného čerpadla v budove 1. stupňa na Školskej ulici

 • výmena radiátorov na budove 1. stupňa na Školskej ulici

 • rozšírenie zabezpečovacieho zariadenia v nových priestoroch školy

 • zakúpenie náradia do telocvične

 • zakúpenie nábytku do zborovne 1. stupňa

 • zakúpenie nábytku do novovytvorenej triedy

 • dokúpenie šatňových skriniek


   Šk. rok 2017 - 2018:
 • úprava časti pozemku pri školskom klube detí, ulica Školská 250

 • zakúpenie skriniek na obuv do vestibulu školy

 • riešenie havarijného stavu vodovodného potrubia v budove školy

 • odvodnenie pozemku budovy školy v spolupráci s obecným úradom


   Šk. rok 2018 - 2019:
 • úprava pozemku pri školskom klube detí, ulica Školská 250

 • zakúpenie lavičiek do oddychovej časti školského dvora

 • výsadba stromčekov a kríkov v spolupráci s obecným úradom

 • oprava časti strechy nad novou triedou v spolupráci s obecným úradom

 • výmena strešnej krytiny na poslednej časti hlavnej budovy v spolupráci s obecným úradom

 • zakúpenie záhradného traktora na kosenie a odhŕňanie snehu

 • zakúpenie lavičiek do vestibulu

 • zakúpenie chladničky na 1. stupeň

 • zakúpenie kompostérov k obom budovám školy

   Šk. rok 2019 - 2020:
 • zakúpenie školského rozhlasu do obidvoch budov školy

 • úprava školského dvora - výsev trávy

 • výmena strešnej krytiny nad triedami na ulici Školsá 250 - 1. stupeň

 • zakúpenie skriniek na učebné pomôcky do chodby

   Šk. rok 2020 - 2021:
 • úprava šk. dvora na ulici Mieru 154 i Školskej 250

 • rekonštrukcia toaliet (v spolupráci s OU Jesenské)

 • nákup a inštalácia germicídnych žiaričov na dezinfekciu priestorov školy

 • úprava chodieb


2021   -  M. Gombalová

Šk. rok 2021 - 2022:

 • úprava šk. dvora na ulici Mieru 154 a vytvorenie vonkajšieho sedenia

 • vymaľovanie jednej triedy

 • vytvorenie oddychovej zóny a herného kútika pre žiakov na chodbe školy

 • rozšírenie nábytkovej zostavy v knižnici

 • uprava pozemku a školského dvora na Školskej ulici

 • zakúpenie hmyzieho hotela, vyvýšených záhonov

 • inštalácia plynového kúrenia na Školskej ulici (v spolupráci s OU Jesenské)

   Šk. rok 2022 - 2023 - vyučovalo sa v 11 triedach, v počítačovej učebni, jazykovej učebni a v školskej knižnici.
   Počas celého školského roka navštevovali žiaci 1.-5. ročníka aj školský klub detí.

   V hlavnej budove školy na Mieru 154 prebehli:
 • rekonštrukcia kotolne s výmenou vykorovacích telies

 • rekonštrukcia učebne na multimediálnu učebňu (vymaľovanie, výstavba pódia, variabilné sedenie)

 • vymaľovanie všetkých kmeňových tried

 • zaobstaranie športového náčinia na školskom dvore cez projekt Veolia (volejbalová sieť, ruské kolky, stojany na bicykle)

 • obnovenie počítačového vybavenia v jazykovej učebni

 • výmena žalúzii vo všetkých triedach

 • vytvorenie posedenia pri ohnisku na školskom dvore


   V budove 1. stupňa a ŠKD na Školskej 250 prebehli:
 • vymaľovanie všetkých kmeňových tried a chodby

 • vymaľovanie dverí v kmeňových triedach

 • vybavenie jednej triedy novými lavicami a stoličkami

 • výsadba stromov na školskom dvore a vytvorenie posedenia pri ohnisku


Základná škola Janka Jesenského, Mieru 154, 980 02 Jesenské         telefón: 047 / 5698101     mobil: 0911 298 447    mail: sekretariat (zavináč) zsjesenske (bodka) sk  
Webmaster: Miroslav Obročník © 2006 - 2024